Canisterapie je jednou z mnoha forem zooterapie (aktivity a terapie za přítomnosti vhodných druhů zvířat). Využívá pozitivní interakce mezi člověkem a psem, jako podpůrná a aktivizační metoda ovlivňuje člověka v bio-psycho-sociální rovině.

     V současné době není canisterapie definována a zakotvena v našem právním řádě, nejedná se tedy  o žádný typ léčby či terapie ve smyslu psychoterapie. V budoucnosti by mohla spadat do zdravotní výchovy obyvatelstva či patřit pod oblast sociálních služeb.

Canisterapie klade důraz především na:
řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních
působení na fyzické zdraví zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci
povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky
uplatňuje se zejména jako pomocná (podpůrná) psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít.

fotky z CT zk (3)

   Oblasti působení canisterapie:

Canisterapii můžeme využít “de facto” ve všech oborech, na které si vzpomeneme. Samozřejmě za předpokladu určitého přizpůsobení se danému stavu a situaci. Tím je myšleno určité prostředí, stav klienta po fyzické a psychické stránce, přístupnost k práci, musíme přihlížet k různým zdravotním problémům, např. alergie, patologický strach ze psů apod.

 

1.  Sociální práce
– problémové chování a vztahy
– prevence agresivity a šikany
Příklady:  
dětská mozková obrna, drogově závislí, psychotici, klienti dlouhodobě ležící, poruchy chování, autismus – částečně, Downův syndrom – jen částečně, hyperaktivita, starší lidé v Domovech důchodců, hluchota + slepota + poruchy řeči – jen částečně

fotky z CT zk (4)

 

2.  Psychoterapie = léčba psychologickými prostředky
– uplatňuje se všude tam, kde jsou klinické obtíže způsobeny duševním stavem

Příklady:  
týrané a (citově) zanedbávané děti, epilepsie, hyperaktivita, dětská mozková obrna, poúrazové stavy, demence, Alzheimerova choroba, roztroušná skleróza, lehké mozkové dysfunkce

 

 

3.  Fyzioterapie: a) léčba fyzikálními metodami
– prohříváním (v tomto případě animálním teplem)
– u některých nemocí nervového a pohybového aparátu
b) léčba pohybem
– při potřebě iritovat pohyb, zvýšit pohyb, zlepšit koordinaci a tělesnou kondici
Příklady:  
epilepsie, dětská mozková obrna, úrazy, amputace, lehké mozkové dysfunkce, Downův syndrom, Alzmeimerova choroba, demence, roztroušená skleróza

fotky z CT zk (9)

 

4.  Speciální pedagogika
Cílovou skupinou zde mohou být osoby s–          mentálním postižením-          tělesným postižením, zdravotním onemocněním či oslabením-          zrakovým postižením-          sluchovým postižením-          narušenou komunikační schopností (oblast logopedie)-          specifickými poruchami učení a chování-          poruchami autistického spektra-          kombinovaným postižením.Canisterapie může pomoci osobám se zdravotním postižením v mnoha oblastech:–          jemná a hrubá motorika, pohybová koordinace, schopnost relaxace-          orientace v prostoru, pravolevá orientace, orientace v čase-          verbální a neverbální komunikace-          kognitivní funkce (vnímání, myšlení, pozornost, paměť, řeč)-          sebeobsluha, podpora samostatnosti či osamostatnění od pečující osoby-          socializace (začleňování do kolektivu, vrstevnických skupin, navazování kontaktu)

–          emoční oblast

–          psychická oblast — sebevědomí, sebereflexe, sebepoznání

–          aktivizace, motivace

–          vytržení ze stereotypu, smysluplné trávení volného času

–          atd.

Klikněte pro zobrazení původního (velkého) obrázku